fbpx

Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Myszków

Koniecznie przeczytaj

Uchwałą NR XLVII/345/22 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 3 marca 2022 r. zostały określone warunki w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myszków, wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat. Prezentujemy treść uchwały:

§ 1. 1. Do sprzedaży mogą zostać przeznaczone samodzielne lokale mieszkalne znajdujące się
w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myszków z wyjątkiem lokali mieszkalnych:
1) wynajętych na czas oznaczony
2) oddanych w najem jako lokal zamienny na czas remontu lub modernizacji mieszkania poprzednio
zajmowanego
3) przeznaczonych na lokale socjalne
4) znajdujących się w budynkach stanowiących w całości własność Gminy Myszków
5) znajdujących się w nowo wybudowanych budynkach w okresie 20 lat od daty oddania ich do użytkowania
6) wynajętych na czas nieoznaczony przed upływem 10 lat od daty zawarcia umowy najmu. Do okresu 10 lat
wlicza się okres trwania najmu poprzednio zajmowanego lokalu, jeżeli umowa najmu została zawarta
wskutek:
a) otrzymania innego lokalu mieszkalnego w zamian za dotychczas zajmowany lokal wchodzący w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Myszków
b) dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Myszków.

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje łącznie ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
 2. Cena sprzedawanego lokalu mieszkalnego podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
  przenoszącej własność.
  § 2. Wyraża się zgodę na udzielenie przez Burmistrza Miasta Myszkowa bonifikaty od ceny lokalu
  mieszkalnego w wysokości:
 • 55 % dla najemców legitymujących się ponad 40- letnim nieprzerwanym okresem najmu lokalu
  mieszkalnego, będącego przedmiotem sprzedaży, liczonym w okresie ostatnich 40 lat przed datą złożenia
  wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego;
 • 45 % dla najemców legitymujących się ponad 30- letnim nieprzerwanym okresem najmu lokalu
  mieszkalnego, będącego przedmiotem sprzedaży, liczonym w okresie ostatnich 30 lat przed datą złożenia
  wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego;
 • 35 % dla najemców legitymujących się ponad 20- letnim nieprzerwanym okresem najmu lokalu
  mieszkalnego, będącego przedmiotem sprzedaży, liczonym w okresie ostatnich 20 lat przed datą złożenia
  wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego;
  § 3. 1. Warunkiem udzielenia bonifikat, o których mowa w § 2, oprócz wymaganego okresu najmu
  uprawniającego do otrzymania odpowiedniej bonifikaty jest spełnienie dodatkowo następujących warunków:
 • brak zaległości w zapłacie czynszu i innych opłat określonych postanowieniami umowy najmu
 • nieskorzystanie przez najemcę w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku o wykup lokalu mieszkalnego
  z pomocy Gminy Myszków w formie umorzenia należności przy spłacie zaległości czynszowych.
 1. Bonifikaty, o których mowa w § 2 nie przysługują w przypadkach gdy:

  1) główny najemca lub jego małżonek dysponuje prawem własności do lokalu mieszkalnego lub budynku
  mieszkalnego, własnościowym spółdzielczym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu
  jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, na terenie Gminy Myszków, z wyłączeniem nabycia takiego
  prawa w drodze dziedziczenia
  2) główny najemca lub jego małżonek nabył od Gminy Myszków w trakcie trwania małżeństwa inny lokal
  mieszkalny lub budynek mieszkalny z bonifikatą.
  § 4. 1. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego zbędzie go przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia
  zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, z wyjątkiem przypadków
  wymienionych w przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie.
 2. Roszczenie Gminy Myszków o zwrot udzielonej bonifikaty podlega zabezpieczeniu hipoteką na
  zbywanej nieruchomości lokalowej. Koszt ustanowienia i wykreślenia hipoteki ponosi nabywca lokalu
  mieszkalnego.
  § 5. Wnioski najemców złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały i dotychczas nie załatwione,
  będą rozpatrywane na podstawie niniejszej uchwały i w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy
  prawne.
  § 6. Traci moc Uchwała Nr XLIII/299/21 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie
  zasad przeznaczania do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Myszków, wysokości
  stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Śląskiego

Podstawa prawna:

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a oraz art. 40 ust.1 i ust.2 pkt 3 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021, poz.1372) oraz art. 37 ust.2 pkt 1, art.67 ust.1 i 3 oraz art.68 ust.1 pkt 7, ust. 1a, ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021, poz.1899)

Źródło: BIP Myszków

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły