fbpx test

Stanowisko Radnych Rady Miasta w Myszkowie w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Myszkowa na rok 2022

Koniecznie przeczytaj

W związku z artykułem pt. „Radni nie uchwalili budżetu na 2022 r.” który został opublikowany 29 grudnia 2021r. na oficjalnym portalu Miasta Myszkowa (www.miastomyszkow.pl) oraz wypowiedziami burmistrza Myszkowa Włodzimierza Żaka publikowanymi w gazetach ogólnopolskich i w mediach społecznościowych, w których zaprezentowane zostało jednostronne stanowisko burmistrza oraz nieprawdziwe i szkalujące radnych informacje, postanowiliśmy jako radni Rady Miasta w Myszkowie sprostować przedstawiane Państwu informacje i przedstawić swoje stanowisko.

Budżet miasta i wieloletnia prognoza finansowa (WPF) to bardzo ważne dokumenty, których uchwalenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju miasta. Przygotowanie projektów tych uchwał jest wyłączną kompetencją burmistrza, jednakże przygotowując je burmistrz ma obowiązek wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców, wyrażane m.in. przez radnych miasta podczas posiedzeń komisji, obrad sesji Rady Miasta oraz w trakcie działalności międzysesyjnej.

Projekty budżetu i WPF przedstawione przez burmistrza Żaka nie spełniały oczekiwań i nie zawierały realizacji potrzeb wielu mieszkańców Myszkowa, co od lat podkreśla wielu radnych naszego miasta. Od lat apelujemy o przyspieszenie przygotowania i rozpoczęcie realizacji strategicznych dla miasta zadań (m.in. rewitalizacji centrum miasta, budowa kanalizacji sanitarnej, zwodociągowanie ulic, gdzie do tej pory nie ma bieżącej wody, czy istotne inwestycje w kluczową infrastrukturę drogową zwiększającą bezpieczeństwo mieszkańców, jak modernizacja al. Wolności i ulicy Krasickiego, czy budowa ciągów pieszo rowerowych na ul. Koziegłowskiej i Pułaskiego). I świadomie przy tym narażamy się części mieszkańców, odkładając w czasie realizację zaproponowanych przez burmistrza inwestycji o dużo mniejszym znaczeniu strategicznym dla miasta (np. budowę dróg w części osiedla przy ul. Krasickiego za kwotę ponad 9 mln zł, czy budowa basenu, pluskawiska i tężni solankowej za kwotę ok 10 mln zł), bo inwestycje te planowane były przez burmistrza do realizacji głównie z kredytu, a ich realizacja spowodowałaby wysokie zadłużenie miasta, które uniemożliwiłoby realizację innych, ważniejszych przedsięwzięć.

Pod artykułem burmistrza Żaka opublikowanym na stronie miasta (artykuł nie został podpisany, ale ponieważ zawarte tam treści są odzwierciedleniem wypowiedzi burmistrza, traktujemy go jako artykuł burmistrza Żaka) został stworzony obraz dobrego burmistrza zatroskanego o losy miasta i jego mieszkańców oraz niedobrych radnych, którzy działają na szkodę miasta i mieszkańców. Stanowczo protestujemy przeciwko wprowadzaniu mieszkańców w błąd i ewidentnym manipulacjom. Pisze pan burmistrz na przykład, że „perspektywiczne planowanie corocznego budżetu w ciągu ostatnich lat sprawiło, że zadłużenie miasta wzrosło jedynie o 9 mln zł”, przypisując wyłącznie sobie troskę o nienadmierne zadłużanie miasta, a tymczasem fakty są takie, że w projekcie budżetu na rok 2020 planowane było przez burmistrza zaciągnięcie kredytu na kwotę prawie 43 mln zł w ciągu kolejnych trzech lat i tylko czujność i odpowiedzialność Rady Miasta uniemożliwiła to działanie. Gdyby stało się inaczej, dzisiaj, kiedy samorządy borykają się z trudnościami uzyskania wystarczających dochodów bieżących na realizację podstawowych zadań, jednocześnie pojawia się coraz więcej możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, miasto zamiast perspektywicznie patrząc w przyszłość, musiałoby skupić się na spłacie zaciągniętych zobowiązań i zapomnieć o nowych inwestycjach, bo brakłoby środków nawet na wkład własny do inwestycji realizowanych przy udziale środków zewnętrznych. Nieprawdziwa jest również informacja, że: „głosami 16 radnych budżet stracił swoją wagę” i „ważne dla mieszkańców zadania… przepadły głosami 16 radnych”. Zgodnie z przepisami prawa Rada Miasta ma czas na uchwalenie budżetu do końca stycznia. Budżet nie stracił swojej wagi, bo był tylko projektem, a nieuchwalenie go do końca grudnia nie powoduje, że burmistrz nie ma narzędzi do działania, bo projekt, który przedstawił stanowi podstawę gospodarki finansowej miasta.

Nieuchwalenie budżetu w grudniu spowodowane było uporem burmistrza i niechęcią pochylenia się nad wnioskami radnych przyjętymi przez Komisję Finansów i Budżetu. Zawnioskowaliśmy do burmistrza o wprowadzenie do budżetu sześciu zmian. Burmistrz zaakceptował tylko jedną (realizację w porozumieniu z Powiatem Myszkowskim projektu na ścieżkę rowerową w ciągu ul. Koziegłowskiej). Tak przygotowanego budżetu nie mogliśmy przyjąć, dlatego też odrzuciliśmy projekty uchwał i jeszcze raz, tym razem jako Rada Miasta, zawnioskowaliśmy do burmistrza o ponowne przeanalizowanie zaproponowanych rozwiązań i jednocześnie zadeklarowaliśmy gotowość do rozmów i jak najszybszego podjęcia prac nad przyjęciem uchwał. Ponieważ burmistrz podtrzymał swoje stanowisko i odmówił uwzględnienia wniosków komisji i Rady Miasta, przygotowaliśmy poprawkę do budżetu i WPF, którą zgłosiliśmy podczas obrad drugiej sesji budżetowej w dniu 18 stycznia. Poprawka została skonstruowana w taki sposób, aby uwzględniając najbliższe rozdania środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, etap II i III zwiększyć potencjał inwestycyjny miasta, wprowadzić nowe, nieujęte w projekcie burmistrza inwestycje, przy jednoczesnym zmniejszeniu deficytu miasta, co powoduje zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o 840 tys. zł w roku 2022. Poprawka dotyczyła:

  • zwiększenia kwoty na konkurs dla stowarzyszeń sportowych o kwotę 100 tys. zł (zmniejszenie z pozycji promocja miasta),
  • przeznaczenie 320 tys. zł na budowę drogi w osiedlu Krasickiego (na wykonanie drogi w tańszej technologii, w miejsce proponowanych przez burmistrza ponad 9 mln zł)
  • termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach Polskiego Ładu,
  • rewitalizacja terenu przy al. Wolności w ramach Polskiego Ładu,
  • przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury – kolejny etap – w ramach Polskiego Ładu na kwotę 5,1 mln zł,
  • rozbudowa stadionu miejskiego o budynek klubowy i korty do tenisa – zwiększenie kwoty o 3,3 mln zł w ramach Polskiego Ładu,
  • wymiana pieców w domach jednorodzinnych na rozwiązania zeroemisyjne w ramach walki ze smogiem na kwotę 10,5 mln zł w ramach Polskiego Ładu,
  • projekt budowy drogi w ul. Ceramicznej – bocznej do terenu Stowarzyszenia Podlas – 50 tys. zł

Tak zmieniony projekt budżetu został przyjęty głosami 16 radnych przy 5 głosach wstrzymujących. Wstrzymali się radni, którzy do projektu burmistrza podchodzili bezkrytycznie, nasze poprawki z kolei skrytykowali, jednak nie przedstawili żadnych merytorycznych argumentów dlaczego przyjęte zmiany w budżecie i WPF są dla nich nie do przyjęcia.

Nasza postawa jest wynikiem bardzo szczegółowej analizy, wielu rozmów z mieszkańcami, współpracy ze Starostwem Powiatowym, sąsiednimi gminami, stowarzyszeniami i różnymi środowiskami. Jesteśmy radnymi wybranymi z różnych list wyborczych (KKW Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska, KW Prawo i Sprawiedliwość, KWW Samorządowa Inicjatywa Lewicy, KWW „Przyszłość) wywodzących się z różnych środowisk, często różniących się znacząco światopoglądowo, ale przy ważnych sprawach dla Myszkowa potrafimy znaleźć wspólne stanowisko i osiągnąć konsensus. Uważamy że na szczeblu samorządowym tak właśnie powinna wyglądać współpraca. Niestety od dłuższego czasu to burmistrz Włodzimierz Żak nie chce wsłuchiwać się w uwagi radnych, uznając wyłącznie swoje zdanie jako jedynie słuszne. Dlatego też postanowiliśmy przegłosować uchwały z zaproponowanymi zmianami i liczymy na to, że burmistrz wywiążę się z ustawowego obowiązku (jako organ wykonawczy) sprawnie realizując przedstawiony i przegłosowany większością rady budżet na rok 2022.

Radni Rady Miasta w Myszkowie:

Magdalena Balwierz, Daniel Borek, Elżbieta Doroszuk, Andrzej Giewon, Beata Jakubiec – Bartnik, Sławomir Jałowiec, Zofia Jastrzębska, Norbert Jęczalik, Małgorzata Skinder, Halina Skorek – Kawka, Iwona Skotniczna, Tomasz Szlenk, Jacek Trynda, Jerzy Woszczyk, Adam Zaczkowski, Tomasz Załęcki

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły