fbpx test

Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny

Koniecznie przeczytaj

Prezentujemy sprawozdanie Burmistrza Włodzimierza Żaka za okres międzysesyjny od 03.02 do 03.03.2022r.

Wydział Nieruchomości i Urbanistyk:

gospodarka  nieruchomościami,

 prowadzone są procedury i związana z tym korespondencja dot. zbycia i udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy, sporządzane są wnioski wieczystoksięgowe związane,
z regulacją wpisów w księgach wieczystych oraz procedury dotyczące opłat adiacenckich,

 – realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz wydawane są zaświadczenia dla tych osób,

– zakładane są nowe konta dla nowych właścicieli, zobowiązanych do wnoszenia opłat przekształceniowych oraz dla nowych użytkowników wieczystych,

– z rzeczoznawcą majątkowym została zawarta umowa na wykonanie operatów szacunkowych
w 2022 r.

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne

– do Wojewody Śląskiego złożono sześć wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych pochodzących z działek osób fizycznych, dotyczących ul. Pszennej i ul. Nadrzecznej,

– do Starosty Myszkowskiego złożono wniosek o założenie na rzecz Gminy księgi wieczystej
dla działek stanowiących  pas drogowy w ul. Jaskółczej, Pszennej i Ziemniaczanej.

Referat Zamówień Publicznych:

zawarte umowy

4 lutego z Pracownią Architektoniczno-Urbanistyczną Almaprojekt Maciej Kolesiński
ze Sławkowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa drogi w ul. Siewierskiej”, cena oferty 279.210,00zł., termin realizacji 350 dni od daty zawarcia umowy, wpłynęły dwie oferty,

– 2 marca z ELEKTRA S.A. z  Warszawy na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, syren alarmowych, budynku administracyjno-biurowego Urzędu Miasta, umowa została zawarta do 30 kwietnia br. z możliwością wydłużenia do 30 maja br.

wszczęte postępowania

– na zadanie „Utwardzenie drogi w ul. Rymarskiej. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Murarska i ul. Rymarska”,  2 marca wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: DROGMA Andrzej Morawiec z  Myszkowa, cena wybranej oferty 1.227.933,95zł

 termin wykonania zamówienia: 180 dni od dnia zawarcia umowy, złożono pięć ofert,

– na zadanie „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego”, termin składania ofert do 14 marca, do godz. 10:00,

– na realizację zadania „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników”, termin składania ofert mija 10 marca br. o godz. 10:00

– na usługę „Zakupu energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej”
w dwóch częściach zamówienia:

a/ dla cz.1 – dostawa energii elektrycznej do 156 punktów odbiorowych (pomiarowych) obiektów Gminy Myszków,

b/ cz.2 – dostawa energii elektrycznej do 36 punktów odbiorowych jednostek organizacyjnych Gminy Myszków, termin składania ofert dla obu części zamówienia mija 28 marca br. o godz. 10:00.

– na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego  „Rozbudowa sieci wodociągowej
na terenie miasta Myszkowa – ul. Kowalska i ul. Murarska”, termin realizacji zamówienia:  

a/dla wykonania- 200 dni od dnia zawarcia umowy,

b/dla sprawowania nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych
do dnia zakończenia tj. do 15 listopada 2023r., termin składania ofert mija 14 marca br. o godz. 10:00,

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

– 17 lutego z firmą „Szanta” Klaudiusz Grochola została zawarta umowa na wykonanie usługi pielęgnacji wiosennej i jesiennej skwerów należących do miasta, wartość umowy 24.948,00zł.,

– po procedurze rozeznania rynkowego, firmie Carter s.c. Bartosz Urbański, Katarzyna Urbańska
z Myszkowa złożono zamówienie na wykonanie i montaż dwóch sztuk tablic ogłoszeniowych
w formie pylonów, wartość zamówienia 5.166,00 zł,

– 23 lutego z SANiKO w Myszkowie została zawarta umowa, poprzedzona rozeznaniem rynkowym, na likwidację tzw. dzikich wysypisk śmieci, znajdujących się w terenach administracyjnych Gminy, wartość umowy 35 tys. zł., okres realizacji 2022 rok,

– do 7 marca można składać oferty dot. zakupu koszy wraz z dystrybutorem na psie nieczystości
w ilość 10 szt.,

– 7 lutego z firmą P.P.H.U. Jordan Piotr Picheta z Myszkowa podpisano umowę na usługę usunięcia 82 sztuk spróchniałych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mieniu drzew (22 szt. drzew znajdowały się w pasie drogowym przy ul. Kowalczyki, ich wycięcie posłużyło poszerzeniu drogi) oraz na pielęgnację 27 koron drzew na terenie miasta, wartość usługi 29.378,00zł.    

– na skwerach gminnych rozpoczęły się wiosenne prace porządkowe,

–  za pośrednictwem wydziału do rządowego programu „ Czyste powietrze” mieszkańcy miasta złożyli 108 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania i 167 wniosków o poziomie podstawowym,

– od 15 lutego br. do kanalizacji sanitarnej zostały podłączone trzy nieruchomości w ulicach: Kościuszki, Stawowej i Stalowej oraz wykonano cztery przyłącza wodociągowe w ulicach: Błotna, Prusa, Gałczyńskiego, Stawowej,

– od 1 lutego br. w zakładce „Zgłoś usterkę” zgłoszono 15 nowych usterek dot. awarii oświetlenia, niedrożnego przepustu, złego stanu dróg po zimie, uszkodzonego znaku drogowego oraz uszkodzonego gabionu. Usuwanie usterek następuje w miarę możliwości.

Wydział Rozwoju Miasta:

– 9 lutego złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach programu Cyfrowa Gmina „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych”, maksymalna wysokość dofinansowania to 631.593,31 zł,

– 28 lutego do programu „Polski Ład” złożyliśmy następujące wnioski o dofinansowanie:

Edycja II

a/ budowa budynku klubowego oraz dwóch kortów do tenisa na stadionie miejskim – wartość inwestycji 8.089.411,45 zł, wysokość dofinansowania 90% tj. 7.280.469,45 zł,

b/ termomodernizacja budynków szkolnych SP2 na Pohulance i SP7 na Będuszu, wartość inwestycji 7.771.768,91 zł, wysokość dofinansowania 85% tj. 6.606.003,58zł,

c/ przebudowa Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – etap III, wartość zadania 5.600.000,00 zł., wysokość dofinansowania 89,29% tj. 5.000.000,00zł,

Edycja III (tereny popegeerowskie)

a/ rewitalizacja infrastruktury na terenie osiedli mieszkaniowych I etap ul. Wolności 27 wartość inwestycji 2.266.896,27 zł, wysokość dofinansowania 88,23% tj. 2.000.000,00zł,

b/ rewitalizacja terenu rekreacyjnego „Pohulanka”- wartość inwestycji 5.697.958,28 zł, wysokość dofinansowania 86% tj. 4.900.000,00 zł,

– 28 lutego w ramach programu Cyfrowa Gmina podpisano umowę na zadanie „Wsparcie dzieci
z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grant PPGR” w wysokości 18.500,00zł,

– z „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022” otrzymaliśmy dofinansowanie na rozbudowę ul. Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wartość zadania 7.485.219,00zł, koszty kwalifikowane to 5.594.542,00zł,  dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych tj. 2.797.271,00 zł.

Z uwagi na sytuację spowodowaną pandemią, PSG ograniczyło swoje inwestycje. W związku
z inwestycją w ul. Zamenhoffa musimy uzgodnić finansowanie  przebudowy sieci gazowej w tej drodze. W związku powyższym będę wnioskował o zwołanie sesji nadzwyczajnej.   

Referat Promocji Kultury i Sportu:

24 lutego został ogłoszony konkurs dla klubów sportowych i stowarzyszeń działających
na rzecz mieszkańców miasta. Oferty na ogłoszone zadania można składać do 17 marca
do godz. 14.00 w Biurze Podawczym Urzędu.

Miejski Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli:

– 21 lutego na wniosek Starosty Powiatu Myszkowskiego zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Myszków a Starostwem Powiatowym, w sprawie rozwiązania Porozumienia z 2010 dot. prowadzenia przez Gminę Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.  Prowadzenie tego typu szkoły należy do zadań własnych powiatu. Gmina będzie wykonywała wszystkie czynności związane z prowadzeniem  szkoły do 31 sierpnia br. Zmianie ulegnie siedziba szkoły, która mieścić się będzie
w budynku przy ul. Pułaskiego 70  

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych
w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta – etap
I. Projektant ponownie zwrócił się do właścicieli posesji, na których zlokalizowany jest  nowoprojektowany chodnik i nawierzchnia w ul. Prusa o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane.

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego – etap II – zwróciliśmy się do Projektanta o określenie kosztów prac projektowych związanych z wykonaniem prac projektowych sieci rozdzielczej
i przebudowy magistrali wodociągowej w ul. Prusa. W odpowiedzi Projektant zawnioskował
o zwiększenie kosztów i przesunięcie terminu realizacji do dnia 30.06.2023 r. Po przeanalizowaniu, uważamy wniosek za zasadny. Nadal brak ostatecznej zgody właściciela nieruchomości dot. budowy  kanalizacji tłocznej.

Rewitalizacja centrum Myszkowa – 8 lutego odbyło się spotkanie z Projektantem, który omówił postęp prac z podziałem na branże. 14 lutego Starosta Myszkowski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na rozbiórkę dawnego budynku dworca PKS zlokalizowanego przy
ul. 1 Maja – dla części zakresu, objętego pierwszym etapem planowanego przedsięwzięcia.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury
w ciągach dróg ul.  Wolności i ul. Krasickiego –
pismem z dnia 17 lutego ZWiK uzgodnił bez uwag projekt techniczny budowy wodociągu, a 23 lutego uzgodnił pozytywnie przyjęte rozwiązania projektowe dotyczące budowy kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej. Do PZD przesłaliśmy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dot. Gminy Myszków i Gminy Koziegłowy, oraz treść projektowanych postanowień umownych.

Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka (Czarna Struga) w ciągu drogi gminnej ul. Mrzygłodzkiej – 23 lutego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca rozpoczął prace wyburzeniowe. Planowany termin zakończenia realizacji zadania – wrzesień br.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia – 25 lutego
br. kolejny raz przeprowadziliśmy telefoniczną rozmowę z PKP, dotyczącą określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia za wykonanie operatu szacunkowego dla działek ustanawiający wartość posadowienia w gruncie sieci wodociągowej. PKP w drodze przetargu przygotowało nowe postępowanie dotyczące wyłonienia rzeczoznawcy. Zwróciliśmy się z prośbą o przygotowanie wzoru umów zezwalających na dysponowanie terenem dla ww. nieruchomości. W informacji zwrotnej PKP informuje, że projekt umowy zostanie przesłany wyłącznie po sporządzeniu operatów szacunkowych. Dodatkowo pozyskaliśmy informację, że nieruchomość, o której przejęcie stara się Gmina będzie przygotowana do zbycia prawdopodobnie w I kw. 2023r. ponieważ odbiór inwestycji na linii Warszawa –Katowice nastąpi nie wcześniej niż w miesiącach czerwiec- wrzesień br. i dopiero po tym terminie będzie można przygotować działkę do obrotu (na wcześniejsze czynności nie wyraża zgody  Spółka PKP PLK S.A.).

Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta
w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego –
zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym trwają prace budowlane. Ze względu na negatywne wyniki próby obciążenia, projektant w ramach nadzoru autorskiego, planuje wprowadzić zmiany w projekcie, obejmujące wzmocnienie konstrukcji. Planowane zakończenie inwestycji czerwiec 2022 r.

Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych  – projektant uzupełnił dokumenty zgodnie z postanowieniem Starosty Myszkowskiego (w tym o uzgodnienie z Tauron). 28 lutego Starostwo Powiatowe wydało decyzje pozwolenia na budowę budynku na stadionie miejskim.

Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)

-zakończono budowę kanalizacji deszczowej, przebudowano sieć gazową, przebudowano przepust. Obecnie wykonywana jest podbudowa jezdni.

Termomodernizacja budynku MOSiR w Myszkowie – trwają prace projektowe. Wykonawca,
z uwagi na zwiększenie zakresu przedmiotu umowy, przygotowuje szczegółowy opis prac, które wykraczają poza pierwotny zakres.

Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami – zakończono roboty wewnątrz budynku. Silne wiatry i opady opóźniły montaż centrali wentylacyjnej i przewodów wentylacyjnych na dachu budynku. W związku z powyższym przedłużono termin zakończenia przedmiotu umowy do 3 marca br.

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa – trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia dokumentacji w Tauron Dystrybucja S.A.,
22 lutego br. Wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30 kwietnia br.

Przebudowa drogi w ul. Millenium poprzez budowę zatok autobusowych – Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 18 marca br. Z uwagi na polepszenie się warunków pogodowych, roboty budowlane zostały zakończone szybciej i 28 lutego br. dokonano odbioru końcowego,

Budowa drogi w ul. Wąskiej – Trwają roboty budowlane, zgodnie z umową zakończenie robót planowane jest na 9 maja br.          

Budowa oświetlenia ulica Zielona – deklaracja wykonania dokumentacji przez TNT
w zakresie planowanego przebiegu linii oświetleniowej nie uległa zmianie ilość złożonych oświadczeń. Planujemy skierowanie pism bezpośrednio do właścicieli posesji o składanie przedmiotowych oświadczeń.

Budowa drogi w ul. Siewierskiej – 16 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie z Projektantami,
na którym uzgodniono rozwiązania projektowe w zakresie branży drogowej oraz odprowadzania wód.

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego – trwają prace projektowe, które obejmują: ul. Boczną, ul. Pohulańską, ul. Koziegłowską oraz doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki
przy Szkole Nr 3. Termin wykonania przedmiotu umowy 30 maja br.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków – II etap – 24 lutego
br. Wykonawca zwrócił się z prośbą o aneksowanie rozpoczęcia prac dotyczących instalacji,
z lutego na marzec, w związku z zaistniałym opóźnieniem dostawy opraw.

Zgodnie z załączonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo – finansowym prace dotyczące instalacji przedmiotu dostawy miałyby się rozpocząć od dnia 14 marca br.,

Remonty mostów- Wykonawca zgłosił do odbioru obiekty przy ul. Olszowej i Ks. Prałata Skrzeka. Planowane zakończenie robót marzec 2022.

Odbyte spotkanie – Tauron Dystrybucja S.A. 08 lutego br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Myszków z przedstawicielami Tauron Dystrybucja S.A. (TD). Na spotkaniu omówiono zasady współpracy w zakresie wykonywanych na rzecz TD prac w ciągach dróg gminnych oraz przedstawiono plany Gminy w zakresie inwestycji do realizacji w najbliższych latach.

-21 lutego w Nadleśnictwie Siewierz wraz z Gminą Żarki odbyło się spotkanie dotyczące zasad wykupu działek pod budowę drogi łączącej  Gminy: ul. Graniczna (Myszków)- Leśna (Żarki)  

Różne:

– otrzymaliśmy dwie niezależne analizy ekspertyz dot. udziału Gminy Myszków w gminnym projekcie „Jedźmy razem”. W związku z tym skierowaliśmy do Starosty pismo z pytaniami,

– w ramach pomocy humanitarnej Ukrainie, za pomocą  jednostek OSP uruchomiliśmy punkty zbiórek rzeczowych. Uruchomiliśmy punkt informacyjny na Dworcu PKP w świetlicy biblioteki oraz punkt tzw. pomocy dedykowanej dla Ukraińców przybyłych do miasta w MDK. W oparciu o oferty naszych mieszkańców tworzymy bazę lokalową, oferujemy wsparcie edukacyjne oraz poszerzamy ofertę MDK i MOSiRu dedykowaną dzieciom z Ukrainy. Koordynatorem z ramienia Urzędu ds. zbiorki darów jest Sławomir Pabiasz, ds. lokalowych i innej pomocy Małgorzata Kitala-Miorszewska. Na naszej stronie internetowej, jak i na Facebooku znajdują się informacje wraz z numerami telefonów. Stworzyliśmy nowy adres mailowy pomocukrainie@miastomyszkow.pl dedykowany tylko tym zagadnieniom. Jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządzaniem Kryzysowym Starostwa, by  nasze działania  
się nawzajem uzupełniały.

– w związku z zaistniałą sytuacją u naszych wschodnich sąsiadów i skierowaniem sił na pomoc przybyłym do Myszkowa zdecydowałem o rezygnacji z organizacji Gali Promotor Myszkowa i Dni Myszkowa. Zaoszczędzone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom i na cele Zarządzania Kryzysowego.       

UM Myszków

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły