fbpx test

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego 

Koniecznie przeczytaj

Prezentujemy sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego  od 07.04. do 05.05. 2022r.

Wydział Nieruchomości i Urbanistyk

gospodarka  nieruchomościami

– prowadzone są procedury i związana z tym korespondencja dot. zbycia i udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy, sporządzane są wnioski wieczystoksięgowe związane z regulacją wpisów w księgach wieczystych oraz procedury dotyczące opłat adiacenckich,

 – realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz wydawane są zaświadczenia dla tych osób,

– zakładane są nowe konta dla nowych właścicieli, zobowiązanych do wnoszenia opłat przekształceniowych oraz dla nowych użytkowników wieczystych,

– dokonano zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego na wykonanie operatów szacunkowych
w 2022 r., zgodnie z zawartą umową

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne 

– do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o komunalizację działek stanowiących drogę gminną w ul. Przyległej,

– do Starosty Powiatowego został złożony wniosek o założenie księgi wieczystej na działkę zajętą pod drogę gminną w ul. 11 Listopada,

– otrzymaliśmy 10 decyzji o nabyciu nieruchomości zajętych pod drogi gminne w ulicach: Czarnieckiego, Ziemniaczanej, Pszennej, Strugi, Dworskiej, Przyległej,

– zawarta została umowa z wykonawcą robót geodezyjnych na pomiar niezbędny
do regulacji stanu prawnego w ul. Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka oraz działki położonej
w ul. Prusa,   

Referat Zamówień Publicznych

zawarte umowy

– 28 kwietnia z firmą P.H.U. Domax Arkadiusz Mika z Boronowa na zadanie „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i dobudową oświetlenia ulicznego”, cena oferty 9.518.222,78zł, termin realizacji zadania 540 dni od daty zawarcia umowy, złożono cztery oferty,

wszczęte postępowania 

– na zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej energii elektrycznej 
w dwóch częściach zamówienia:

a/cz.1. dla 155 punktów odbiorowych Gminy Myszków- wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany spośród dwóch złożonych ofert, po zwiększeniu środków finansowych,

b/cz.2 29 kwietnia dla 36 punktów odbiorowych Gminy Myszków została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez ONE S.A. z Warszawy, cena oferty 352.159,71 zł, termin realizacji zadania 01.07.2022r. do 30.04.2023r., wpłynęły trzy oferty

– na zadanie „Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie”, termin składania ofert minął
5 kwietnia, została złożona jedna oferta w cenie o 360 tys. wyższej niż przeznaczył na ten cel Zamawiający,  

– na zadanie „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających napraw” w dwóch częściach zamówienia:

a/ cz. 1 dot. mechanicznego profilowania dróg, termin składania ofert minął 7 kwietnia, cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę P.U.H. Domax Arkadiusz Mika z Boronowa,
to 130.380,00zł., termin realizacji  do 30 listopada br., złożono cztery oferty,

b/ cz. 2 dot. remontu nawierzchni w ul. Ceramicznej i Folwarcznej, termin składania ofert minął 7 kwietnia, wybrana została oferta złożona przez firmę „Brupol Bis” Paweł Kruz
z Koziegłów o cenie 75.282,96 zł, termin realizacji do 30 czerwca br., złożono sześć ofert,

– na zadanie „Rozwój bazy mieszkaniowej – budowa budynków w ul. Millenium 32”, zostało złożonych sześć ofert w cenach od 5.495.493,00 zł do 6.742.436,56zł, co wymaga zwiększenia kwoty na to zadanie, bowiem Zamawiający przeznaczył na nie kwotę 4.850.000,00 zł, termin realizacji zadania 16 miesięcy od daty podpisania umowy,

– na zadanie „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników” w ulicach: PCK, Rynek, Azaliowa, Cmentarna, termin składania ofert minął 13 kwietnia, złożono pięć ofert w cenach od 877.521,52 zł do 1.267.321,20zł, co wymaga zwiększenia kwoty na to zadanie, bowiem Zamawiający przeznaczył na ten cel kwotę 500 tys. zł,

– na usługę świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Gminy, termin składania ofert minął 21 kwietnia została złożona jedna oferta na kwotę 255.001,72 zł (kwota przeznaczona przez Zamawiającego to 255.010,65zł), termin realizacji zadania od 1 czerwca br. do 31 maja 2023r.,

– na budowę nowej kładki dla pieszych nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Wierzbowej, termin składania ofert minął 15 kwietnia br., złożono pięć ofert o kwotach od 952.178,18 zł do 1.404.274,78 zł., kwota przeznaczona na to zdanie to 1 mln zł,

– na wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Koziegłowska i Letniskowa, termin składania ofert minął 25 kwietnia, złożono trzy oferty w cenach od 141.450,00 zł
do 159.285,00 zł, kwota przeznaczona na to zadanie to 50 tys. zł.,

6 maja zostanie ogłoszony przetarg na zadanieModernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie stadionu miejskiego”, termin składania do 23 maja br.,       

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

– na dzień 27 kwietnia zawarto 47 umów na udzielenie dotacji z gminnego programu wymiany pieców c.o. na ekologiczne,

– w ramach zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy Budotechnika Sp. z o.o. z Pilchowic na dostawę i montaż pięciu wiat przystankowych, cena oferty 86.100,00zł, termin realizacji do 15 czerwca br.,

– w ramach zapytania ofertowego na usługę mycia, dezynfekcji i renowacji urządzeń przystankowych, wybrano firmę „Iniz” Michał Drzymała z Częstochowy, wartość oferty 15.498,00 zł., termin realizacji do 28 października br.,

– do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został złożony wniosek na demontaż i utylizację pokryć azbestowych w gospodarstwach domowych na rok 2022 na kwotę 61.628,64zł wraz z prognozą na rok 2023,

– w ramach rządowego programu „Czyste powietrze” za pośrednictwem wydziału od 1 lutego br. zostało złożonych 119 wniosków o podstawowym poziomie dofinansowania
i 16 wniosków o najwyższym poziomie dofinansowania,

– w dniach od 5 do 7 kwietnia dokonano wymiany i uzupełnienia piachu w piaskownicach oraz pod urządzeniami na placach zabaw, rozpoczęto prace renowacyjne urządzeń małej architektury, dokonano przeglądów placów zabaw i ustalono zakres prac naprawczych,

– do kanalizacji sanitarnej zostały podłączone dwie nieruchomości w ul. Sucharskiego
i Kochanowskiego, przyłącza wodociągowe wykonano w ulicach: Koziegłowska, Słowicza, Helenówka i Strugi (po jednym przyłączu),

– w okresie międzysesyjnym zgłoszono siedem usterek dot. awarii oświetlenia, złego stanu dróg, odbioru odpadów wielkogabarytowych, usterki usuwane są w miarę możliwości,

Wydział Rozwoju Miasta

28 kwietnia br. w ramach Marszałkowskiego Programu „Poprawy bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego” został złożony wniosek o dofinansowanie  budowy oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Kościuszki 81.
Wartość zadania: 60.000,00zł;  wysokość dofinansowania: do 50%

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Inwestycje

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta 

etap I – Projektant uzyskał wszystkie zgody od właścicieli posesji, 1 kwietnia złożył wniosek
o pozwolenie na budowę, oczekujemy wszczęcia postępowania przez Starostwo Powiatowe,

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego – etap II. 

Z uwagi na brak ostatecznej decyzji właściciela nieruchomości, na której miał zostać zlokalizowany kanał tłoczny, w uzgodnieniu z Projektantem, do Starostwa Powiatowego  został złożony wniosek o ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym celem zlokalizowania przedmiotowego kanału tłocznego jako alternatywnego rozwiązania projektowego. 14 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Projektantem i ZWiK,
na którym omówiono techniczne rozwiązania sieci rozdzielczej wodociągowej i konieczności przebudowy magistrali wodociągowej. 25 kwietnia br. odbyło się spotkanie z udziałem PSG, ZWiK i Projektantem w celu omówienia spraw związanych z zakresem prac niezbędnych do skorelowania przez wszystkich ww. gestorów sieci. W związku z istniejącą infrastrukturą podziemną występującą na odcinku ul. Prusa od ul. Ofiar Katynia do końca zabudowań, należałoby przebudować sieć gazową, teletechniczną i energetyczną, co wiązałoby
się z wykonaniem dodatkowego projektu, wykraczającego poza zakres przedmiotu umowy. Wykonawca zwrócił się do Gminy o wyrażenie stanowiska w tej sprawie,

Rewitalizacja centrum Myszkowa

– 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie z Projektantem celem omówienia postępu prac projektowych. Wykonawca poinformował o zamiarze wystąpienia o wyrażenie zgody
na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane do właścicieli nieruchomości objętych opracowaniem. Aktualnie, Oczekujemy na oficjalne stanowisko TNT w sprawie wykupu majątku oświetlenia ulicznego. Planujemy wybudowanie nowego oświetlenia ulicznego, które będzie naszą własnością. Trwają prace projektowe, w tym uzgodnienia w zakresie lokalizacji przyłączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Decyzją z dnia 11 kwietnia br. Starosta Myszkowski zatwierdził projekt rozbiórki i udzielił pozwolenia na rozbiórkę obejmującą budynek dawnego dworca PKS.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury
w ciągach dróg ul.  Wolności i ul. Krasickiego

I etap – Al. Wolności.

Zamawiający prowadzący postępowanie (PZD w Myszkowie) unieważnił postępowanie z uwagi na przekroczenie cen ofert Wykonawców , jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W kwietniu br. Projektant przekazał nam dokumentację (bez projektu budowlanego, który oklauzulowany jest w posiadaniu PZD Myszków).

Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka (Czarna Struga) w ciągu drogi gminnej ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie. 

Wykonawca dokonał rozbiórki fundamentów. 26 kwietnia br. odbyła się rada budowy, na której Zamawiający przedstawił swoje stanowisko w zakresie propozycji projektu zamiennego, w tym uwagi do rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę. Wstępnie przyjęto zmianę konstrukcji z belki wolnopodpartej na układ ramowy. Wykonawca został zobowiązany do przedstawienia koncepcji posadowienia konstrukcji mostu do dn. 06 maja br. Planowany termin zakończenia realizacji zadania nie ulega zmianie tj. do września 2022.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia

 22 kwietnia br. przeprowadzono kolejną telefoniczną rozmowę z PKP dotyczącą określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia za wykonanie operatu szacunkowego dla działek 750/9 i 1256 obszar Nowa Wieś, określającego wartość posadowienia w gruncie sieci wodociągowej na w/w działkach. PKP w drodze przetargu wyłoniło rzeczoznawcę, który jeszcze nie wykonał operatów. Już po raz kolejny zwróciliśmy się z prośbą o przygotowanie wzoru umów zezwalających na dysponowanie terenem dla omawianych nieruchomości. Z otrzymanej telefonicznej informacji, wynika, że projekt umowy zostanie przesłany wyłącznie po sporządzeniu operatów szacunkowych. 20 kwietnia br. pozyskaliśmy informację,
że nieruchomość o której przejęcie się staramy jest w trakcie przygotowana do zbycia
na naszą rzecz. Wpłynęło pismo od Projektanta o przedłużenie umowy do dnia 30grudnia br.

Budowa wodociągu w ulicy Paderewskiego II etap

W związku z propozycją budowy części wodociągu w ul. Paderewskiego przez inwestora zewnętrznego Dino Polska sporządzono umowę dwustronną z inwestorem zewnętrznym Dino Polska obejmującą budowę wodociągu od ul. Projektowanej do końca zakresu objętego inwestycją w ul. Paderewskiego II etap.  22 marca br. umowę wysłaliśmy do akceptacji przez Dino Polska. Po przeprowadzonej rozmowie telefonicznej w 26 kwietnia br.
z przedstawicielem firmy uzyskaliśmy informację, że  umowa jest nadal rozpatrywana w dziale prawnym Dino Polska.

Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym trwają prace budowlane.

Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych – zadanie w ramach V edycji budżetu partycypacyjnego.

Z informacji uzyskanych telefonicznie od pracownika Projektanta projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary i STWiORB nadal są w opracowaniu, dotychczas nie zostały nam przekazane, pomimo deklaracji, że zostaną złożone do dnia 15 kwietnia,
a kolejna deklaracja do dnia 22 kwietnia. Pismo w sprawie naliczenia kar umownych zostało wysłane w dniu 05 kwietnia br. i Wykonawca otrzymał je 08 kwietnia br.

Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej)

Roboty budowlane w trakcie. Tempo postępu prac wskazuje, że termin zakończenia przewidziany na 20 lipca będzie dotrzymany. W dniu 14 kwietnia br. wpłynął wniosek od Wykonawcy o zmianę warunków umowy w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen, którego wykonawca nie mógł przewidzieć.  

Termomodernizacja budynku MOSiR w Myszkowie

Trwają prace projektowe.10 marca br. odbyło się spotkanie z Projektantem, na którym przeprowadzono negocjacje i ustalono termin i koszt wykonania dokumentacji projektowej
o poszerzonym zakresie. Termin wykonania przedmiotu umowy mija 30 czerwca br. Ze względu na brak informacji od Projektanta o postępie prac w dniu 27 kwietnia br. wysłane zostało do Wykonawcy pismo dyscyplinujące.

Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta Myszkowa

24 kwietnia br. Projektant przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz
z decyzją o  pozwoleniu na budowę. Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych
do wszczęcia postępowania przetargowego na roboty budowlane. Nowe miejsca parkingowe w ilości 14 ( w tym jedno dla niepełnosprawnych) powstaną przy ul. Sucharskiego (rejon skrzyżowania ul. Sucharskiego z ul. Zieloną)

Budowa oświetlenia ulica Zielona – deklaracja wykonania dokumentacji przez TNT

Jesteśmy w trakcie zbierania oświadczeń mieszkańców ulicy Zielonej, aktualnie posiadamy 34 zgody (stan na 26 kwietnia br.).

Budowa drogi w ul. Siewierskiej

Trwają prace projektowe. Wykonawcy są w stałym kontakcie i na bieżąco relacjonują stan zaawansowania prac. Projektanci uzyskali zgodę na odstąpienie od budowy kanału technologicznego. 21. kwietnia br. odbyło się spotkanie, na którym Wykonawcy przedstawili poprawioną koncepcję uwzględniającą nasze uwagi.  

17 maja br. zaplanowano spotkanie z mieszkańcami, na którym będą mogli zapoznać się
z projektem zagospodarowania terenu oraz wnieść ewentualne uwagi.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

Zgłoszenie budowy zostało przyjęte przez Starostwo Powiatowe bez uwag. 31 marca br., złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska 2022. a 22 kwietnia br. organ dofinansowujący przekazał nam uwagi odnoszące się do części dokumentacji projektowej związanej z elementami lekkoatletycznymi – trwa ich weryfikacja.

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 

Zaktualizowany został kosztorys, 31.03.2022 r., złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Sportowa Polska 2022. Dnia 22.04.2022 r. organ dofinansowujący przekazał Gminie uwagi odnoszące się do części dokumentacji projektowej związanej
z elementami lekkoatletycznymi – trwa ich weryfikacja.

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego

Trwają prace projektowe. Zakres prac obejmuje: ul. Boczną, ul. Pohulańską, ul. Koziegłowską oraz doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki przy Szkole Nr 3 W związku ze składanym przez nas wnioskiem o dofinansowanie, Wykonawca przekazał projekt budowlany oraz kosztorysy dla części związanej z doświetleniem przejścia
dla pieszych na ul. Kościuszki przy Szkole Nr 3.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków – II etap 

22 kwietnia br. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru końcowego zadania. Trwa weryfikacja dokumentów przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Budowa drogi w ul. Ceramicznej – boczna 

26. kwietnia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców. Mieszkańcom został przedstawiony plan działania związany z ww. inwestycją.

Strzelnica Miejska

– 8 kwietnia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach skierowaliśmy pismo z prośbą o wykonanie badania poziomu hałasu. Wstępny termin badania to początek lipca br.  

  1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE

Remonty mostów

Trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania na remont mostu w ul. Piłsudskiego. Planowany termin wyłonienia wykonawcy: II kwartał 2022 r

Różne

– 5 kwietnia Gminy Myszków i Poręba w podpisanym Liście Intencyjnym potwierdziły wolę współpracy przy „Budowie regionalnej drogi rowerowej łączącej obie Gminy. Jest to potwierdzenie woli pomiędzy stronami a sygnatariuszami listu intencyjnego z dnia 14.09.2020 (dziewięć gmin) oraz listu intencyjnego  z dnia 17.12.2020r. ( pięć Gmin). We wszystkich listach intencyjnych strony podkreślały znaczenie projektu dla realizacji Śląskiej Polityki Rowerowej i Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego.   

– 19 kwietnia odbyłem spotkanie z Zarządem Związku „Jedźmy razem”, którego zasadniczym tematem było omówienie warunków na jakich moglibyśmy przystąpić do Związku. W piątek, 29 kwietnia otrzymaliśmy pisemną odpowiedź, że Związek godzi się na nasze warunki jednak, cześć z nich, w opinii Związku, może skutkować zmianą wysokości składki członkowskiej.

– w najbliższą niedzielę przypada kolejna rocznica zakończenia II wojny światowej. Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ziemię Myszkowską odbędzie się 8 maja 
o godz. 12.00. Serdecznie Państwa zapraszam. 

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły