fbpx

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego od 03.03. do 07.04.2022r.

Koniecznie przeczytaj

Wydział Nieruchomości i Urbanistyk:

gospodarka  nieruchomościami

 prowadzone są procedury i związana z tym korespondencja dot. zbycia i udostępnienia nieruchomości stanowiących własność Gminy, sporządzane są wnioski wieczystoksięgowe związane z regulacją wpisów w księgach wieczystych oraz procedury dotyczące opłat adiacenckich,

 – realizowane są wnioski w sprawie opłat jednorazowych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego oraz wydawane są zaświadczenia dla tych osób,

– zakładane są nowe konta dla nowych właścicieli, zobowiązanych do wnoszenia opłat przekształceniowych oraz dla nowych użytkowników wieczystych,

– dokonano zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego na wykonanie operatów szacunkowych
w 2022 r., zgodnie z zawartą umową

w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi gminne

– do Wojewody Śląskiego złożono pięć wniosków o stwierdzenie nabycia nieruchomości drogowych pochodzących od osób fizycznych dot. ulic: 8 Marca, Wroniej i Nadrzecznej,

– do Wojewody Śląskiego został złożony wniosek o komunalizację działek, stanowiących drogi boczne od ul. Osińska Góra i ul. Kolejowej,

– otrzymaliśmy 23 decyzje o nabyciu nieruchomości zajętych pod drogi gminne w ulicach: Czarnieckiego, Ziemniaczanej, Pszennej, Okopowej i Przyległej,

– przygotowano materiały do przeprowadzenia kolejnego postępowania w trybie zapytania ofertowego dot. wyboru wykonawców prac geodezyjnych,

Referat Zamówień Publicznych:

zawarte umowy

9 marca z firmą DROGMA Andrzej Morawiec z Myszkowa na utwardzenie drogi
w ul. Rymarskiej oraz rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Rymarska i Murarska, cena oferty 1.227.933,95zł, termin realizacji 180 dni od daty zawarcia umowy, wpłynęło pięć ofert,

– 22 marca z firmą P.H.U. „DOMAX”  Arkadiusz Mika z Boronowa na remont nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników, cena oferty 186.345,00zł, termin realizacji zadania
do 30 listopada br. , złożono dwie oferty,

– 6 kwietnia z firmą Instal-Sanit Marcin Krzysteczko z Paniówki na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Murarska i Kowalska, cena wybranej oferty 60.885,00zł, termin realizacji:

 a/ dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę
z potwierdzonym przyjęciem w Starostwie Powiatowym 200 dni do daty zawarcia umowy,

b/dla sprawowania nadzoru autorskiego od daty rozpoczęcia robót budowlanych
do dn. 15.11.2023r. zakończenia robót budowlanych,

wszczęte postępowania

– na zadanie „Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia ulicznego”- termin składania ofert minął 28 marca, złożono cztery oferty,

– na „Zakup energii elektrycznej dla myszkowskiej grupy zakupowej w dwóch częściach zamówienia:

a/ cz.1. dla 155 punktów odbiorowych, , złożono dwie oferty,

b/cz.2. dla 36 punktów odbiorowych – jednostek organizacyjnych Gminy Myszków: termin składania ofert dla obu części zamówienia minął 30 marca, do cz.1 złożono dwie oferty,
do cz.2- trzy oferty,

– na zadanie „Budowa/przebudowa skateparku”- termin składania ofert minął 5 kwietnia, złożono jedną ofertę, cena oferty 664.200,00zł, planowana kwota na zadanie 360.000,00zł

– na zadanie „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchniach gruntowych w miejscach wymagających naprawy w dwóch częściach zamówienia;

a/ cz.1 –mechaniczne profilowanie dróg gruntowych

b/cz.2- remont nawierzchni w ul. Ceramicznej i ul. Folwarcznej

termin składania ofert dla obu części zamówienia minął dzisiaj, o godz.11.00.

-na zadanie „Remont nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników”- nakładki dot. ulic: PCK, Rynek, Azaliowa i Cmentarna, termin składania ofert mija 13 kwietnia,

– na usługę pocztową  w obrocie krajowym i zagranicznym z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Gminy, termin składania ofert mija 11 kwietnia,

– na zadanie „Rozwój bazy mieszkaniowej – budowa budynków ul. Millenium 32”- termin składania ofert mija 13 kwietnia br. o godz. 10.00,

– na wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej kładki dla pieszych w ciągu ul. Wierzbowej w ramach zadania „Budowa mostów w ciągu dróg gminnych ulic: Mrzygłodzkiej, Świerkowej, Waryńskiego, Wierzbowej”, termin składania ofert mija 15 kwietnia o godz. 10.00

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej:

– 17 marca z firmą CARTE s.c. Katarzyna Urbańska z Myszkowa została zawarta umowa
na zakup koszy wraz z dystrybutorem na psie nieczystości, wartość umowy 18.819,00zł. –

-30 marca z firmą UNI-ARCZ Sp. z o.o. z Warszawy została zawarta umowa na zakup koszy betonowych, wartość umowy 6.027,00zł,

– 30 marca z firmą F.P.H.U. „SZANTA” ze Świętochłowic została zawarta umowa na dostawę, wymianę i uzupełnienie piasku w miejskich piaskownicach oraz pod  urządzeniami na placach zabaw, wartość umowy 16.482,00zł,  

– 4 kwietnia z firmą Usługi Podnośnikiem Koszowym Agata Glinka z Nagłowic została zawarta umowa na dwukrotne, obustronne wykaszanie traw i chwastów w pasach dróg gminnych, przydrożnych rowach i na skwerach miejskich, cena usługi 93.895,20zł,

– od ostatniej sesji do kanalizacji sanitarnej zostały podłączone cztery nieruchomości,
po jednej  w ul. Kościuszki, Stalowej, Klonowej i Stawowej,

– wykonano  siedem przyłączy wodociągowych w ulicach: Błotna, Prusa, Gałczyńskiego, Stawowej, Sucharskiego, Koziegłowskiej i Słowiczej,

– od 1 lutego 2021r.  w ramach programu „Czyste powietrze” za pośrednictwem Wydziału zostało złożonych 188 wniosków o podwyższonym poziomie dofinansowania i 113 wniosków o poziomie podstawowym,

– w ramach gminnego programu udzielania dotacji na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne zawarto 43 umowy, na dzień 4 kwietnia zostały złożone 104 wnioski,

– 30 marca został zakończony nabór wniosków na demontaż i utylizację pokryć azbestowych, złożono 29 wniosków,

– 28 marca wpłynęło odwołanie firmy Wywóz nieczystości  oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach od siedmiu decyzji  w sprawie mieszania selektywnie zebranych odpadów
z niesegregowanymi. Odwołanie zostało przekazane do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie,

–  w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji o przystąpieniu do związku „Jedźmy razem”, zwrócono się z prośbą do związku o spotkanie w celu rozstrzygnięcia kilku kwestii związanych z przystąpieniem do niego Gminy Myszków,

– od 1 marca poprzez zakładkę „Zgłoś usterkę” zgłoszono dziewięć nowych usterek dot. awarii oświetlenia, dzikiego wysypiska śmieci, złego stanu drogi, usterki usuwane są w miarę możliwości,    

Wydział Rozwoju Miasta:

– 8 marca została ogłoszona lista wybranych wniosków Grantowych dot. programu „Cyfrowa Gmina” „Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych”, otrzymaliśmy grant w wysokość  631.593,31 zł,

– 31 marca w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska- Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” złożyliśmy dwa wnioski na:

a/budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, wysokość dofinansowania 33%, wartość ogółem 1.399.016,15zł, (zgłoszenie  budowy zostało przyjęte w Starostwie bez uwag w dn.1 marca br.)

b/budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, wiatami rowerowymi, wiatą śmietnikową i drogą wewnętrzną przy ZSP Nr 3, wysokość dofinansowania 33%, wartość zadania 2.111.503,96zł,

Referat Promocji Kultury i Sportu:

W tegorocznych konkursach na realizację zadań publicznych:

1/Organizacja uprawiania sportu dzieci i młodzieży w 2022r złożono pięć ofert, wszystkie otrzymały dofinansowania na łączną kwotę 196.500,00zł. Najwyższą kwotę dofinansowania otrzymał Uczniowski Klub Sportowy MOSiR Myszków w wysokości 60.300,00zł

(z podziałem 43,5tys. zł piłka nożna, 16,8 tys. zł pływanie)

2/Organizacja uprawiania sportu seniorów w 2022r złożono pięć ofert, wszystkie otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 243.500,00zł. Najwyższa kwota dofinansowania 

MKS Myszków w wysokości 203.500,00zł.

3/Integracja społeczna poprzez organizację i upowszechnianie Kultury fizycznej, sportu, wypoczynku i rekreacji- przeznaczono kwotę 160.000,00zł, złożono 13 ofert, wszystkie stowarzyszenia otrzymały dofinansowanie, najwyższe kwoty w wysokości 25 tys. zł otrzymał: Polski Związek Emerytów i Rencistów, Polski Związek Niewidomych i Hufiec Ziemi Myszkowskiej ZHP ,

4/ wspieranie inicjatyw i działań w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeznaczona kwota 60.000,00 jedno stowarzyszenie – Abstynenckie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Jedność”,

5/Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury – kwota 30.000,00zł, złożono sześć ofert, najwyższą kwotę dofinansowania 8,5 tys. zł otrzymało stowarzyszenie Moc Pokoleń,

6/ Ochrona i promocja zdrowia- kwota 30.000,00zł, złożono jedną ofertę w wysokości 20.000,00 przez Fundacje Pomocna.  

Gmina udziela niefinansowego wsparcia myszkowskim stowarzyszeniom, korzystającym ze stadionu miejskiego.

Miejski Zarząd Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli:

Od 4 kwietnia zostały uruchomione dwa oddziały dla dzieci z Ukrainy, i tak:

 klasy IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 5 – 24 dzieci

klasy  VII-VIII  w Szkole Podstawowej Nr 3- 20 dzieci

dzieci w klasach I-III -37  dzieci

przedszkola i oddziały przedszkolne – 57 dzieci  

Dla dzieci z klas IV-VI zorganizowany został dowóz do szkół.

Jeżeli chodzi o wyżywienie to zarówno  w szkołach jak i przedszkolach zostanie ono pokryte z Funduszu Pomocy.

Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

inwestycje

– Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta – etap I.

-projektant uzyskał niezbędne zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
od właścicieli posesji. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę został  złożony
do Starostwa Powiatowego  1 kwietnia br.

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego etap II -z uwagi na brak ostatecznej decyzji właściciela nieruchomości na której miał zostać zlokalizowany kanał tłoczny,
w uzgodnieniu z Projektantem, do Starostwa Powiatowego  został złożony wniosek
o ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym celem zlokalizowania przedmiotowego kanału tłocznego jako alternatywnego rozwiązania projektowego.

Rewitalizacja centrum Myszkowa –22 marca br. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Gminy, Tauron Nowe Technologie S.A. i Tauron Dystrybucje S.A.
oraz Projektanta branży elektroenergetycznej na którym omówiono warunki techniczne wydane na przebudowę ich infrastruktury wraz z możliwością wykupu infrastruktury technicznej TNT, celem wybudowania oświetlenia które będzie stanowiło majątek Gminy. Gmina zwróciła się do TNT o wyrażenie zgody na powyższe.  W dniach 07.04.-08.04. Projektant branży sanitarnej wraz z przedstawicielami ZWiK Sp z o.o. i Gminy  będą uzgadniać lokalizacje przyłączy wodociągowych, sięgaczy kanalizacji sanitarnej i rozwiązań dot. odwodnienia z właścicielami nieruchomości w obszarze opracowania – teren Kościuszki i Placu Dworcowego

– po  weryfikacjach przedłożonej przez projektanta koncepcji uwzględniającej uwagi Gminy, 13 grudnia 2021r. koncepcja rewitalizacji uwzględniająca podział na 11 funkcjonalnych etapów centrum, została zaakceptowana. Projektant przystąpił do prac projektowych. 8 lutego odbyło się kolejne spotkanie z Projektantem, który omówił postęp prac z podziałem na branże. Ocena rzeczoznawców względem budynku dworca PKS była jednoznaczna, budynek zagraża życiu i nie nadaje się do remontu. 14 lutego Starosta Myszkowski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji  pozwolenia
na rozbiórkę budynku dworca PKS jako części zakresu objętego pierwszym etapem planowanego przedsięwzięcia.  Mapa i opis poszczególnych etapów jest zamieszczona na e-sesji.

– Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury w ciągach dróg ul.  Wolności i ul. Krasickiego

a/ I etap – Al. Wolności otwarcie ofert nastąpiło 24 marca br.  Złożono 4 oferty Zamawiający prowadzący postępowanie (PZD w Myszkowie)  przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 13 865 000,00 zł. (w tym 3 300 000,00 dla zadania Gminy Myszków). Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu przekraczały ww. kwotę. Wobec powyższego Zamawiający pismem z dnia 29 marca br. unieważnił postępowanie
bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

b/ II etap – ul. Krasickiego:do PZD w Myszkowie wpłynęło pismo Projektanta – firmy GRAMAR o zwiększenie wynagrodzenia za prace projektowe z uwagi na pandemię SARS-Cov-2, zmianę przepisów prawa, inflację oraz  trwającą wojnę na Ukrainie.

Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka (Czarna Struga) w ciągu drogi gminnej ul. Mrzygłodzkiej w Myszkowie- wykonawca zaproponował projekt zamienny w stosunku do tego co zamawiał w przetargu Zamawiający. Po zapoznaniu się z projektem Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zaakceptował projektu zamiennego i pismem z 6 kwietnia br. wezwał Wykonawcę do pilnego wznowienia robót,

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Myszkowa – ul. Pawia- PKP obiecało wydanie zgody dysponowania terenem  tylko na cele projektowe, jednocześnie będzie trwała procedura nieodpłatnego przekazania działki 750/8.

– Budowa wodociągu w ulicy Paderewskiego II etap – w związku z propozycją budowy części wodociągu w ul. Paderewskiego przez inwestora zewnętrznego Dino Polska sporządzono z nim umowę dwustronną obejmującą budowę wodociągu od ul. Projektowanej
do końca zakresu objętego inwestycją w ul. Paderewskiego II etap. Przygotowaną umowę wysłano 22 marca br. do akceptacji przez Dino Polska.

Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki pieszo-jezdnej nad odnogą rzeki Warta
w ciągu ul. Świerkowej w Myszkowie wraz z budową obiektu tymczasowego –
trwają prace budowlane. Ze względu na negatywne wyniki próby obciążenia, projektant w ramach nadzoru autorskiego wprowadził zmiany w projekcie obejmujące wzmocnienie konstrukcji. Wykonano wzmocnienie konstrukcji poprzez dodanie czterech pali wwierconych w gruncie, obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania płyty głównej mostu. Planowane zakończenie inwestycji – czerwiec 2022r

– Rozwój infrastruktury stadionu sportowego poprzez budowę budynku klubowego oraz budowę dwóch kortów tenisowych – Projektant uzupełnił dokumenty zgodnie postanowieniem Starosty Myszkowskiego.  Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana 28 lutego  br. Z informacji uzyskanych od Projektanta projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary i STWiORB nadal są w opracowaniu i będą gotowe do 15 kwietnia. Kary umowne zostaną naliczone do dn.12 kwietnia ma odbyć się spotkanie z Wykonawcą           

Dokończenie budowy drogi Topolowej i Ceramicznej (od numeru 13e do ul. Malinowej) –trwają roboty budowlane, układane są krawężniki, chodniki i zjazdy. Wykonana jest również dolna warstwa podbudowy. Tempo postępu prac wskazuje, że termin zakończenia przewidziany na 20 lipca będzie dotrzymany.

Termomodernizacja budynku MOSiR w Myszkowie trwają  prace projektowe. 
10 marca br. odbyło się spotkanie z Projektantem, na którym przeprowadzono negocjacje
i ustalono termin i koszt wykonania dokumentacji projektowej o poszerzonym zakresie. Termin wykonania przedmiotu umowy 30 czerwca  br.

Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz Instalacjami – 28 lutego br. zakończono roboty budowlane objęte II etapem przebudowy. 3 marca podpisano protokół odbioru końcowego.

– Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w centrum miasta MyszkowaWykonawca uzupełnił projekt budowlany o niezbędne dokumenty otrzymane z Tauron Dystrybucja S.A. 24 marca br. Projektant przekazał Gminie kompletną dokumentację projektową wraz
z decyzją o  pozwoleniu na budowę z dnia 16 marca br.

Budowa drogi w ul. Wąskiej – trwają roboty budowlane, termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 150 dni i upływa z dniem 09 maja br.

–  Budowa oświetlenia ulica Zielona –  Tauron Nowe Technologie złożył deklarację wykonania dokumentacji,  jesteśmy w trakcie zbierania oświadczeń mieszkańców ulicy Zielonej. Aktualnie posiadamy 31 zgód (stan na 01.04.2022 r.).

– Budowa drogi w ul. Siewierskiej- trwają prace projektowe, Wykonawcy przedstawili projekt koncepcyjny budowy drogi, do którego Gmina wniosła uwagi. Wykonawcy
są w stałym kontakcie z Gminą i na bieżąco relacjonują stan zaawansowania prac. Jednocześnie Projektanci przygotowali i wysłali wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji
o odstąpienie od budowy kanału technologicznego. Termin wykonania przedmiotu umowy: 350 dni od dnia zawarcia umowy.

Budowa i dobudowy oświetlenia ulicznego –  trwają prace projektowe, zakres prac obejmuje: ul. Boczną, ul. Pohulańską, ul. Koziegłowską oraz doświetlenie przejścia
dla pieszych na ul. Kościuszki przy Szkole Nr 3. Termin wykonania przedmiotu umowy –
do dnia 30 maja br.

– Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszków – II etap -31 marca br. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru częściowego wykonanych prac. Termin wykonania robót to 30 maja br.

Bieżące utrzymanie

– Remonty mostów                                                                                                

Wykonawca zakończył pracę przy ul. Olszowej i Ks .Prałata Skrzeka. Odbiory robót odbyły
się zgodnie z zawartą umową w dniu 15 marca br.

Różne:

Wsparcie dla obywateli z Ukrainy przybyłych do miasta:

Na dzień 5 kwietnia mamy zarejestrowanych 518 osób, którym zostały wydane numery PESEL,

(718 ogółem, lecz są osoby nie mieszkające w mieście)

Poza 46 osobami umieszczonymi w Domu Pielgrzyma w Mrzygłodzie, pozostali przebywają w domach prywatnych (taką wiedzą dysponujemy na dzisiaj),

MOPS przyjmuje wnioski o wypłatę zasiłków 300 zł, oraz uruchomił punkt wydawania żywności dla zarejestrowanych osób,

W MDK został uruchomiony punkt informacyjny czynny w podziałki i czwartki od 17.00 do 19.00 oraz codziennie w punkcie bibliotecznym na Dworcu PKP.

W MDK odbywają się  zajęcia z nauki języka polskiego w każdy czwartek.

Na MOSiRze udostępniliśmy w niedzielę bezpłatne tory na pływalni dla ukraińskich dzieci.  

Na stronie internetowej  mamy wszelkie informacje w jeżyku ukraińskim.

Zapraszam na tegoroczne uroczystości obchodów Święta 3 Maj.

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły