fbpx

Przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Koniecznie przeczytaj

Rada Miasta Myszków podczas LI Sesji w dniu 30 czerwca br. roku przyjęła „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”. Celem projektu jest:

Nadrzędną ideą projektowanych działań w ramach Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 jest dobro dzieci potrzebujących szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, troska o harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową oraz zapewnienie ochrony przysługujących im praw i wolności oraz dobro rodziny, która jest naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra jej wszystkich członków, a w szczególności dzieci (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).


Głównym założeniem Programu jest stworzenie spójnego i efektywnego systemu wspierania rodzin mających trudności w wypełnianiu ról rodzicielskich w celu:
· Utrzymania dziecka w rodzinie biologicznej, lub
· Umożliwienia powrotu dziecka do rodziny biologicznej w sytuacji umieszczenia go w pieczy zastępczej.


W swych zapisach Program:
– łączy działania instytucji i osób działających w obszarze wspierania rodziny,
– podkreśla istotność systematycznego podnoszenia kwalifikacji osób pracujących na rzecz rodzin dysfunkcyjnych,
· Wskazuje na konieczność wczesnego podejmowania działań profilaktycznych wobec rodzin zagrożonych dysfunkcjami,


W efekcie powyższych założeń zakłada się:
· Ukształtowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny,
·Stworzenie nowych form wspierania rodziny,
· Profesjonalizacja pomocy dziecku i rodzinie,
· Wzrost kompetencji społeczności lokalnej i aktywności do współpracy na rzecz rodziny.


Program skierowany jest do rodzin:
· Wieloproblemowych, w których występują nasilone trudności opiekuńczo-wychowawcze,
·Zagrożonych ograniczeniem praw rodzicielskich z powodu zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych,
·Z ograniczoną władzą rodzicielską w postaci kuratora czy asystenta rodziny,
Rodziny z ograniczoną władzą rodzicielską, które nie wypełniają właściwie obowiązków opiekuńczo-wychowawczych na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych, a dzieci pozostają w pieczy zastępczej z terenu Myszków. Przedstawiamy po krótce cele programu:

Wzmocnienie roli i kompetencji rodziny oraz promowanie wartości rodziny
poprzez organizowanie, np. festynów, pikników, kampanii itp.

Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji rodzicielskich poprzez przedsięwzięcia w kształtowaniu pożądanych kompetencji rodzicielskich. Gwarantowanie dla rodzin potrzebujących asystenta rodziny, pomoc w aktywizacji zawodowej.

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo. Realizacja działań o charakterze profilaktycznym (w tym w zakresie
przeciwdziałania przemocy, uzależnień i innych zachowań ryzykownych), edukacyjnym, wychowawczym skierowanym do dzieci i młodzieży w ramach placówki
wsparcia dziennego oraz instytucji działających na ich rzecz.

Źródłem finansowania zadań wynikających z Programu Wspierania Rodziny dla Myszkowa na lata 2022- 2024 będą środki finansowe z budżetu miasta, środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, jak również środki własne podmiotów uczestniczących w realizacji zadań Programu.
- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły