fbpx

Jaki stan inwestycji w Myszkowie?

Koniecznie przeczytaj

Podczas LI Sesji burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak przedstawił sprawozdanie międzysesyjne. Przedstawiamy obecny stan realizacji istotnych inwestycji dla Myszkowa:

  • 18 maja zawarto umowę z firmą Skateparki.pl Paweł Głyda ze Zgierza na zadanie „Budowa/przebudowa skateparku w Myszkowie”, cena wybranej oferty 664.200,00zł, termin realizacji 150 dni od daty zawarcia umowy, wpłynęła jedna oferta,
  • 9 czerwca zawarto umowę z firmą KADJA Sp. z o.o. z Zawiercia na zadanie „Rozwój bazy mieszkaniowej- budowa budynków przy ul. Millenium 32”, cena oferty 5.495.493,00zł., termin realizacji 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, złożono sześć ofert,
  • Rozpoczęto postępowanie na zadanie „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą na terenie stadionu miejskiego w Myszkowie”, w terminie do 2 czerwca złożono dwie oferty o cenach: 2.341.554,94zł. i 3.239.205,00zł. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na to zadanie to 2.155.000,00zł. Wybór najkorzystniejszej oferty wymaga zwiększenia kwoty przeznaczonej na to zadanie. Postępowanie  zostało wszczęte 13 maja z powodu siedmiodniowej  awarii Platformy e-Zamówienia.
  • 12 maja została zawarta umowa z firmą Grupa Magic Garden Sp. z o.o. z Inowrocławia na montaż urządzeń zabawowych dla dzieci wraz z ich zabezpieczeniem, na placach zabaw przy ul. Skłodowskiej 12 i 15. Nowe urządzenia zostały zamontowane w miejsce zniszczonych. Cena umowy 10.003,00zł, okres realizacji do 29 lipca br.,
  • Od miesiąca września br. będzie można składać wnioski na demontaż i utylizację pokryć azbestowych w roku 2023, szczegółowe informacyjne znajdą się na naszej stronie internetowej w drugiej połowie sierpnia.

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową i przebudową dróg gminnych w ul. Prusa, Sobieskiego, Sienkiewicza, Mickiewicza, Staszica, Reymonta – etap I. 

– 10 maja br. Starosta Myszkowski wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Budowa dróg gminnych wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową w ul. Prusa, Jana Pawła II, Kraszewskiego, Kazimierza Wielkiego – etap II. 

z uwagi na konieczność wykonania w ramach ww. zadania dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Prusa wraz z przebudową magistrali wodociągowej, aneksem do umowy z dnia 31 maja br. został wydłużony termin opracowania  dokumentacji do dnia 30.05.2023 r. 

Rewitalizacja centrum Myszkowa

planujemy  wybudowanie nowego oświetlenia ulicznego. TNT wyraziła zgodę na wykup ich majątku, jednakże z uwagi na krótki czas opracowania dokumentacji ponownie zwróciliśmy  się do TNT, proponując szybszą procedurę wykupu, poprzez ustalenie wartości majątku
na podstawie wartości środka trwałego. Oczekujemy na oficjalne stanowisko TNT.
Trwają prace projektowe, w tym uzgodnienia w zakresie lokalizacji przyłączeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa infrastruktury
w ciągach dróg ul.  Wolności i ul. Krasickiego

-I etap – Al. Wolności- oczekujemy na ponowne wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla etapu I w ul. Al. Wolności. 

-II etap – ul. Krasickiego- oczekujemy na przedłożenie dokumentacji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Z informacji uzyskanych od PZD firma GRAMAR – Projektant wystąpił o wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej dla II etapu do 30 września br., który Gmina zaopiniowała negatywnie, mając
na  uwadze nieprzedłożenie nam rozwiązań projektowych, w zakresie naszego zadania dla II etapu w ul. Krasickiego oraz na niewydatkowanie w 2022 r. środków z RFIL. 14. czerwca br. wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej w zakresie etapu II.

Budowa drogi w ul. Rolniczej wraz z infrastrukturą techniczną

– 11 maja nastąpiło przekazanie terenu budowy, trwa procedura opracowania, zatwierdzenia
i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu. 

Budowa mostu nad rzeką Potok Leśniówka (Czarna Struga) w ciągu drogi gminnej ul. Mrzygłodzkiej 

Wykonawca dokonał inwentaryzacji posadowienia oraz badania ciągłości pali nośnych.
W ramach nadzoru autorskiego, projektant optymalizuje posadowienie konstrukcji nośnej obiektu. 29 czerwca odbyła się Rada Budowy, na której Wykonawca został zobowiązany
do kontynuacji robót, pod groźbą zerwania umowy. Planowany termin wznowienia robót budowlanych to 20 lipca br., planowany termin zakończenia realizacji zadania nie ulega zmianie tj. do września 2022 roku. 

Przebudowa Miejskiego Domu Kultury – etap III

– w ramach programu Polski Ład oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dofinansowania na przebudowę wnętrza domu kultury. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z Wykonawcą dokumentacji ustaliliśmy wstępny  zakres prac III etapu przebudowy. Zamierzamy zlecić wydzielenie tego etapu
z całości dokumentacji projektowo-kosztorysowej, by móc rozpocząć przygotowanie procedury przetargowej na realizację zadania. 

Termomodernizacja budynku MOSiR w Myszkowie

– 10 czerwca br. odbyło się spotkanie z Projektantem, na którym Wykonawca poinformował  że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony tydzień wcześniej oraz zapewnił, że prace projektowe zakończą się w terminie. Dodatkowo, Wykonawca przekazał kosztorysy dot. zadania. Zapewnił o dotrzymaniu terminu umowy na dzień 30 czerwca br.

FOTO: © 4am Architekci

- Advertisement -spot_imgspot_img

Podobne artykuły

- Reklama -spot_img

Najnowsze artykuły